Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

25-11-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Chi tiết Nghị Quyết

Trân trọng!