Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22-09-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến trong tháng 11/2022

Chi tiết Nghị Quyết

Trân trọng!