Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đại diện phần vốn góp của Lilama và TKV

16-05-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 15/05/2014 theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐCĐ ngày 15/05/2014 đối với:

1. Ông Phạm Hồng Thái         – Thành viên Hội đồng quản trị (đại diện phần vốn góp của TKV)

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang    – Thành viên Hội đồng quản trị (đại diện phần vốn góp của Lilama)

3. Ông Lương Đức Chính         – Thành viên Ban kiểm soát (đại diện phần vốn góp của TKV)

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo– Thành viên Ban kiểm soát (đại diện phần vốn góp của Lilama)

Xin trân trọng thông báo! 

Download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại đây.