Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2018

23-07-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 23/7/2018, VNI đã ký Hợp đồng dịch vụ về soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chi tiết công bố.

Trân trọng kính báo./.