Kế hoạch Kinh doanh năm 2016

04-02-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 04/02/2016, HDQT VNI đã ban hành Nghị quyết về Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

  •  Tổng doanh thu: 514.9 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 469.8 tỷ đồng, doanh thu BH HK 102.6 tỷ đồng, doanh thu BH phi HK 341.5 tỷ đồng, doanh thu nhận TBH 25.7 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 45.04 tỷ đồng).
  • Trích dự phòng phí: trích tăng 43.5 tỷ đồng.
  •  Chi bồi thường trách nhiệm VNI: 91.26 tỷ đồng

    .  Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 165.3 tỷ đồng

Trân trọng kính báo./.