Hội thảo về Giải pháp giảm tỷ lệ bồi thường xe cơ giới

04-02-2015

Ngày 30/1/2015 VNI đã tổ chức Hội thảo về Giải pháp giảm tỷ lệ bồi thường xe cơ giới do Tổng giám đốc VNI chủ trì. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Ban TCKT, KHĐT và PTKD, VPCT, PC KSNB và đại điện lãnh đạo, Phụ trách kế toán, Phụ trách bồi thường các Đơn vị trực thuộc VNI.

Giảm tỷ lệ BT xe cơ giới là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của VNI trong năm 2015, đây cũng là thông điệp của HĐQT đặt ra đối với VNI để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và làm cơ sở để cho mục tiêu nâng cao thu nhập từ quỹ tiền lương cho toàn hệ thống.


Các thành viên dự họp đã thảo luận và đưa ra các giải pháp để giảm tỷ lệ bồi thường.  Giải pháp đạt được sự đồng thuận cao là hình thức giao khoán để kiểm soat tỷ lệ bồi thường XCG, đây cũng là kết luận của Tổng giám đốc tại hội nghị, đồng thời Tổng giám đốc giao cho các Ban liên quan như Ban nghiệp vụ 2, TCKT, KHDT và PTKD nghiên cứu thống nhất đưa ra cơ chế khoán để Tổng giám đốc quyết định giao khoán cho các đơn vị từ năm 2015, bên cạnh đó là các chính sách tiền lương, cơ chế chi phí để khuyến khích các đơn vị có tỷ lệ bồi thường thực tế thấp hơn tỷ lệ bồi thường mục tiêu, ngược lại đưa ra các biện pháp giám sát đặc biệt đối với những đơn vị có tỷ lệ bồi thường cao hơn tỷ lệ bồi thường mục tiêu.


 Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/1/2015 VNI đã tổ chức Hội thảo về Giải pháp giảm tỷ lệ bồi thường xe cơ giới do Tổng giám đốc VNI chủ trì. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Ban TCKT, KHĐT và PTKD, VPCT, PC KSNB và đại điện lãnh đạo, Phụ trách kế toán, Phụ trách bồi thường các Đơn vị trực thuộc VNI.

Giảm tỷ lệ BT xe cơ giới là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của VNI trong năm 2015, đây cũng là thông điệp của HĐQT đặt ra đối với VNI để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và làm cơ sở để cho mục tiêu nâng cao thu nhập từ quỹ tiền lương cho toàn hệ thống.

Các thành viên dự họp đã thảo luận và đưa ra các giải pháp để giảm tỷ lệ bồi thường.  Giải pháp đạt được sự đồng thuận cao là hình thức giao khoán để kiểm soat tỷ lệ bồi thường XCG, đây cũng là kết luận của Tổng giám đốc tại hội nghị, đồng thời Tổng giám đốc giao cho các Ban liên quan như Ban nghiệp vụ 2, TCKT, KHDT và PTKD nghiên cứu thống nhất đưa ra cơ chế khoán để Tổng giám đốc quyết định giao khoán cho các đơn vị từ năm 2015, bên cạnh đó là các chính sách tiền lương, cơ chế chi phí để khuyến khích các đơn vị có tỷ lệ bồi thường thực tế thấp hơn tỷ lệ bồi thường mục tiêu, ngược lại đưa ra các biện pháp giám sát đặc biệt đối với những đơn vị có tỷ lệ bồi thường cao hơn tỷ lệ bồi thường mục tiêu.