Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô, Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân thuộc VNI

30-03-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI xin công bố Giấy phép của Bộ Tài chính về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô, Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.