Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc(thuộc VNI)

04-03-2020

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Ngày 03/3/2020, Bộ Tai chính đã ban hành GIấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC/KDBH về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.