Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép điều chỉnh về tăng vốn điều lệ 2017

17-05-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính số 49/GPĐC21/KDBH ngày 16/5/2017 về ghi nhận vốn điều lệ là 800 tỷ đồng.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.