Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép điều chỉnh 10-2016

11-10-2016

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 10/10/2016, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC18/KDBH cho VNI sau khi cổ đông là Công ty Cp Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hòan thành việc thóai vốn.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.