Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

21-04-2016

Kính gửi Quý Cổ đông

Do công tác chuẩn bị không thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30/4/2016, VNI đã có văn bản xin gia hạn chậm nhất đến ngày 30/6/2016; sau đó Bộ Tài chính đã có công văn số 5248/BTC- QLBH ngày 19/4/2016 phúc đáp về việc nêu trên.

(Chi tiết công văn số 5248/BTC- QLBH ngày 19/4/2016).

Trân trọng thông báo./.