Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không (sửa đổi lần 4)

01-09-2016

       Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/7/2016, VNI đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép thay đổi tên gọi " Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không" thành " Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không", các "Chi nhánh" thành " Công ty" thành viên. Thực hiện các quy định của pháp luật, ngày 01/9/2016 HĐQT đã tiến hành rà soát, sửa đổi Điều lệ đã được thông qua ngày 12/5/2016 tại ĐHĐCĐ thường niên với nội dung thay thế cụm từ " Công ty" thành " Tổng Công ty", "Chi nhánh" thành "Công ty thành viên", các nội dung còn lại của Điều lệ vẫn giữ nguyên.

- Chi tiết Nghị quyết số 58/2016/NQ- HĐQT ngày 01/9/2016.

- Chi tiết Điều lệ VNI sửa đổi ngày 01/9/2016.

Trân trọng kính báo./.