Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (sửa đổi lần thứ nhất)

09-08-2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 01 tháng 08 năm 2012. Download file tại đây