Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (sửa đổi lần thứ 2)

23-07-2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 2) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28 tháng 06 năm 2013. Download file  tại đây.