Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh

09-10-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: 

Ngày 24/09/2015, Bộ Tài chính cho phép VNI điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 49GP/KDBH. Theo đó, cổ đông có vốn góp từ 10% trở lên của VNI bao gồm:

 

STT

Cổ đông

 Số vốn góp tính bằng tiền (đồng)

Tỷ lệ góp vốn (%)

1

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

90.000.000.000

18%

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội

56.100.000.000

11,22%

Xin trân trọng thông báo./

Giấy phép sô 49GP/KDBH điều chỉnh