Đại hội đồng cổ đông thường niên VNI năm 2013

23-07-2013

Đại hội đã thảo luận và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ cổ tức; thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Lưu ký chứng khoán tập trung, sửa đổi Điều lệ, Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 2018. Tại Đại hội lần này, đã thông qua bỏ phiếu và bầu ra TV Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên: Ông Trần Thanh Hiền, Ông Phạm Hồng Thái, Ông Đào Mạnh Kháng, Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Bà Sử Bùi Bảo Ngọc, Ông Nguyễn Văn Thịnh, Ông Phạm Việt Minh và Ban Kiểm soát gồm 4 thành viên: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Ông Lương Đức Chính, Bà Nguyễn Thị Thiên Kim, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đều đã trúng cử với tỷ lệ đạt trên 90%. Ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông kết thúc, HĐQT mới đã tổ chức họp phiên họp lần thứ nhất bầu ông Trần Thanh Hiền đại diện cho phần vốn của VietNam Airline làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của VNI đã thành công tốt đẹp và bế mạc trong niềm tin tưởng của các cổ đông về sự phát triển của công ty và sự đồng lòng quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CBNV để đưa công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.