ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VNI 2016: VẬN HỘI MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN

16-05-2016

Ngày 12/5/2016, VNI đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016. Đại hội lần này diễn ra sau hơn 8 năm hoạt động của VNI Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 44.977.430 cổ phần có quyền biểu quyết của VNI.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đoàn chủ tịch

Ban thư ký đại hội

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội

      Ông Trần Trọng Dũng thay mặt BĐH đã trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Đánh giá lại năm 2015 thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, việc thoái vốn của một số cổ đông lớn cũng có tác động tới hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, VNI đã nỗ lực với những giải pháp kinh doanh năng động, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2015 và tình hình thị trưởng, VNI đưa ra kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu như sau:

            Tổng doanh thu: 518,66 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 469,87 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 48,79 tỷ đồng).

            Trích dự phòng phí: trích tăng 43,5 tỷ.

            Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 5,48 tỷ đồng

     Chi phí quản lý: 41,6 tỷ đồng;

     Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 47,4 tỷ đồng

     Lợi nhuận trước thuế: 11,27 tỷ đồng;

     Lợi nhuận sau thuế: 9,01 tỷ đồng.

Ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc - Trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và KHKD 2016.

Theo báo cáo hoạt động của HĐQT do bà Lê Thị Hà Thanh trình bày trước Đại hội đã nêu năm 2015 HĐQT đã có nhiều quyết sách, định hướng cho hoạt động của VNI, những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc phát triển cho những năm tiếp theo.


Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, trình bày cáo hoạt động của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị  Thái Hằng trình bày đánh giá tình hình tài chính năm 2015 đã đảm bảo tính minh bạch, đã xử lý nhiều vấn đề tồn động của các năm trước; công tác quản trị tài chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Nguyễn Thị Thái Hằng - Trưởng ban KS, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thành Quang thay mặt HĐQT đã trình bày báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 1,1%; phương án chi trả thù lao; phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ VNI

Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt HĐQT trình bày tờ trình thay đổi tên Công ty thành Tổng Công ty, Chi nhánh thành Công ty; tờ trình về sửa đổi điều lệ, tờ trình về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.

Ông Nguyễn Văn Hoà - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thay mặt BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Ông Trần Sỹ Tiến thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (các nhân sự do Công ty Nam Việt giới thiệu nay đã hòan thành việc thóai vốn).

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền -  Thành viên BKS

Với sự tin tưởng của các cổ đông mà những gì VNI đã đạt được năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016; các cổ đông đã biểu quyết thông qua 10 nội dung trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao trên 99%.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị là thành viên HĐQT; bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng phía phải)

Phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Đại hội bầu, ông Nguyễn Ngọc Nghị “ chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông và  sẽ làm hết sức mình vì sự phát triển của VNI”.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thành viên HĐQT, phát biểu ngay sau khi nhậm chức

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Trọng Dũng “ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên đã thành công rất tốt đẹp, thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao với số lượng nội dung nhiều nhất từ trước tới nay; chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng được ĐH tin tưởng bầu giữ chức thành viên HĐQT, BKS; ban TGĐ cùng tòan thể CBNV hứa quyết tâm hòan thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016, tạo tiền để phát triển vững chắc giai đoạn 2016-2020”.

Ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc, phát biểu bế mạc kỳ họp.

ĐHĐCĐ thường niên VNI năm 2016 đã thành công rất tốt đẹp, với nhiều kỳ vọng về vận hội mới cho sự phát triển của VNI./.

Bế mạc đại hội

 

Nguồn: Ban TK- PC.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đoàn chủ tịch

Ban thư ký đại hội

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội

Ngày 12/5/2016, VNI đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016. Đại hội lần này diễn ra sau hơn 8 năm hoạt động của VNI Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 44.977.430 cổ phần có quyền biểu quyết của VNI.

      Ông Trần Trọng Dũng thay mặt BĐH đã trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Đánh giá lại năm 2015 thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, việc thoái vốn của một số cổ đông lớn cũng có tác động tới hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, VNI đã nỗ lực với những giải pháp kinh doanh năng động, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2015 và tình hình thị trưởng, VNI đưa ra kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu như sau:

            Tổng doanh thu: 518,66 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 469,87 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 48,79 tỷ đồng).

            Trích dự phòng phí: trích tăng 43,5 tỷ.

            Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 5,48 tỷ đồng

     Chi phí quản lý: 41,6 tỷ đồng;

     Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 47,4 tỷ đồng

     Lợi nhuận trước thuế: 11,27 tỷ đồng;

     Lợi nhuận sau thuế: 9,01 tỷ đồng.

Ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc - Trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và KHKD 2016.

Theo báo cáo hoạt động của HĐQT do bà Lê Thị Hà Thanh trình bày trước Đại hội đã nêu năm 2015 HĐQT đã có nhiều quyết sách, định hướng cho hoạt động của VNI, những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc phát triển cho những năm tiếp theo.

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, trình bày cáo hoạt động của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị  Thái Hằng trình bày đánh giá tình hình tài chính năm 2015 đã đảm bảo tính minh bạch, đã xử lý nhiều vấn đề tồn động của các năm trước; công tác quản trị tài chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Nguyễn Thị Thái Hằng - Trưởng ban KS, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thành Quang thay mặt HĐQT đã trình bày báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 1,1%; phương án chi trả thù lao; phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ VNI

Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt HĐQT trình bày tờ trình thay đổi tên Công ty thành Tổng Công ty, Chi nhánh thành Công ty; tờ trình về sửa đổi điều lệ, tờ trình về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.

Ông Nguyễn Văn Hoà - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thay mặt BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Ông Trần Sỹ Tiến thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (các nhân sự do Công ty Nam Việt giới thiệu nay đã hòan thành việc thóai vốn).

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền -  Thành viên BKS

Với sự tin tưởng của các cổ đông mà những gì VNI đã đạt được năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016; các cổ đông đã biểu quyết thông qua 10 nội dung trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao trên 99%.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị là thành viên HĐQT; bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng phía phải)

Phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Đại hội bầu, ông Nguyễn Ngọc Nghị “ chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông và  sẽ làm hết sức mình vì sự phát triển của VNI”.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thành viên HĐQT, phát biểu ngay sau khi nhậm chức

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Trọng Dũng “ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên đã thành công rất tốt đẹp, thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao với số lượng nội dung nhiều nhất từ trước tới nay; chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng được ĐH tin tưởng bầu giữ chức thành viên HĐQT, BKS; ban TGĐ cùng tòan thể CBNV hứa quyết tâm hòan thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016, tạo tiền để phát triển vững chắc giai đoạn 2016-2020”.

Ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc, phát biểu bế mạc kỳ họp.

ĐHĐCĐ thường niên VNI năm 2016 đã thành công rất tốt đẹp, với nhiều kỳ vọng về vận hội mới cho sự phát triển của VNI./.

Bế mạc đại hội

Nguồn: Ban TK- PC.