ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VNI 2015: KỲ VỌNG VÀ TƯƠNG LAI

27-11-2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VNI 2015: KỲ VỌNG VÀ TƯƠNG LAI

      Ngày 24/11/2015, VNI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015. Đại hội lần này diễn ra sau 7 năm hoạt động của VNI và cũng là năm chứng kiến việc hòan thành thóai vốn của các cổ đông lớn đồng thời là cổ đông sáng lập. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 40.532.450 cổ phần có quyền biểu quyết của VNI.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội 

      Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt BĐH đã trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Đánh giá lại năm 2014 trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhận thọ giảm. Trong bối cảnh đó, VNI đã nỗ lực với những giải pháp kinh doanh năng động, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2014 và tình hình thị trưởng, VNI đưa ra kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:

     Doanh thu: 403,58 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm: 350,17 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính: 53,41 tỷ đồng).

     Trích dự phòng phí: trích tăng 7,6 tỷ đồng.

     Chi bồi thường trách nhiệm VNI: 61,2 tỷ đồng

     Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 76,9 tỷ đồng

     Chi phí quản lý: 36,2 tỷ đồng

      Lợi nhuận sau thuế: 20,08 tỷ đồng

 

TGĐ VNI Nguyễn Anh Đức trình bày  kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại ĐH. 

Theo báo cáo hoạt động của HĐQT do ông Trần Thanh Hiền trình bày trước Đại hội đã nêu năm 2014 HĐQT đã có nhiều quyết sách, định hướng cho hoạt động của VNI, những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc phát triển cho những năm tiếp theo.

 

Ông Trần Thanh Hiền - Chủ tịch HĐQT VNI phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị  Kim Thoa trình bày đánh giá tình hình tài chính năm 2014 đã đảm bảo tính minh bạch, đã xử lý nhiều vấn đề tồn động của các năm trước; công tác quản trị tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán CBCNV đã cộng tác làm việc trong suốt thời gian qua; chia sẻ những cảm xúc khi tạm biệt VNI sau hơn 7 năm gắn bó và cũng là một trong số các thành viên tham gia VNI từ khi còn phôi thai đề án thành lập.

 

Bà Nguyễn Thị  Kim Thoa - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ông Nguyễn Thành Quang thay mặt HĐQT đã trình bày báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5%.

 

Ông Nguyễn Thành Quang - thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận

Ông Phạm Việt Minh thay mặt HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015.

Ông Phạm Việt Minh - thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội mức thù lao cho HĐQT và BKS

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim thay mặt BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Thiên Kim thay mặt BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Bà Sử Bùi Bảo Ngọc thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS là các nhân sự của Viet Nam Airlines, Công đoàn Viet Nam Airlines, GELEXIMCO giới thiệu do nay đã hoàn thành việc thóai vốn; bên cạnh đó Công ty TNHH DVTM Hà Nội cũng có xin rút nhân sự BKS.

 

 

Bà Sử Bùi Bảo Ngọc thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Với sự tin tưởng của các cổ đông mà những gì VNI đã đạt được năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 với mục tiêu an toàn, hiệu quả; các cổ đông đã biểu quyết thông qua 06 nội dung trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao trên 99%.

 

Một nội dung quan trọng của Đại hội là kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu bà Lê Thị Hà Thanh, ông Nguyễn Văn Hòa là thành viên HĐQT; bầu bà Nguyễn Thị Thái Hằng, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan Hương là thành viên Ban Kiểm soát. Đồng thời, Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức Chủ tịch; Ban Kiểm soát bầu bà Nguyễn Thị Thái Hằng giữ chức Trưởng ban.

Phát biểu chia tay VNI ông Trần Thanh Hiền nêu lên cảm nghĩ của mình

“ gắn bó với VNI tròn 4 năm là một trải nghiệm và cũng là một hành trình; mong muốn làm được nhiều điều hơn nữa cho VNI”.

Ông Nguyễn Thành Quang thay mặt HĐQT :

cảm ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các Anh/Chị đã tham gia HĐQT, BKS; hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cổ đông đã tham gia sáng lập VNI”.

 

Phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Đại hội bầu, bà Lê Thị Hà Thanh

mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên hãy tiếp tục yên tâm công tác trên mỗi vị trí công việc của mình; sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các Anh/Chị đã tham gia VNI trong công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời sẽ đưa ra chiến lược với những giải pháp đột phát để đưa VNI lên vị thế mới”.

 Bà Lê Thị Hà Thanh - Tân Chủ tịch HĐQT VNI phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Đại hội bầu

 

ĐHĐCĐ thường niên VNI năm 2015 đã thành công tốt đẹp; cơ cấu cổ đông mới được hình thành, với nhiều kỳ vọng và tương lai tươi sáng, tốt đẹp sẽ đến với VNI./.


Một số hình ảnh ghi lại Toàn cảnh ĐHĐCĐ VNI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và các thành viên BKS mới; Từ trái sang: bà Nguyễn Thị Thu Huyền, bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Nguyễn Văn Hòa, bà Lê Thị Hà Thanh, bà Nguyễn Thị Thái Hằng

Nguồn: Ban TK-TH