Đại hội đồng cổ đông thường niên VNI 2014 - Niềm tin & đồng thuận

16-05-2014

Ngày 15/5/2014, VNI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ ) thường niên năm 2014. Đại hội lần này diễn ra sau 6 năm hoạt động của VNI và sau một năm tái cấu trúc toàn diện. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 45.290.000 cổ phần có quyền biểu quyết của VNI.

 

      Cồ đông trao đổi trước thềm Đại hội 

 

Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt BĐH đã trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Đánh giá lại năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ giảm.

Trưởng Ban tổ chức khai mạc Đại hội

Trong bối cảnh đó, VNI đã nỗ lực với những giải pháp kinh doanh năng động, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu: tổng doanh thu của VNI đạt 512.4 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch của năm 2013; Doanh thu phí bảo hiểm gốc 450.7 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch; Đáng chú ý doanh thu phi hàng không đạt 213.5 tỷ đồng , tăng trưởng 7% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 34.5 tỉ đồng tương đương 111% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỉ đồng tương đương 108% kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2013 và tình hình thị trường, VNI đưa ra kế hoạch năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

  • Doanh thu: 506 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm: 452.6 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính: 53.3 tỷ đồng).
  • Trích dự phòng phí: trích tăng 13.58 tỷ đồng
  • Chi bồi thường trách nhiệm VNI:  54.86 tỷ đồng
  • Chi phí bán hàng: 36.05 tỷ đồng
  • Chi phí quản lý: 63.57 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế: 21.53 tỷ đồng.

Cổ đông ổn định chỗ ngồi      

Ban Thư ký Đại hội

 

Theo báo cáo hoạt động của HĐQT do ông Trần Thanh Hiền trình bày trước Đại hội đã nêu năm 2013 HĐQT đã có nhiều quyết sách, định hướng cho hoạt động của VNI, những kết quả đạt được tạo tiền đề vững chắc phát triển cho những năm tiếp theo. Về phương hướng hoạt động năm 2014, HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động để phát triển bền vững; đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn hoạt động. Đối với công tác khách hàng nhằm tạo lập cơ sở khách hàng ổn định và bền vững, đặc biệt là khách hàng lớn và khách hàng cổ đông.

 

     Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Thiên Kim trình bày đánh giá tình hình tài chính năm 2013 đã đảm bảo tính minh bạch, đã xử lý nhiều vấn đề tồn đọng của các năm trước; công tác quản trị tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời BKS cũng đưa ra nhiều kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị của VNI.

 

Ông Đào Mạnh Kháng thay mặt HĐQT đã trình bày báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 4,3%. Ông Phạm Việt Minh thay mặt HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Bà Sử Bùi Bảo Ngọc thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS là các nhân sự của TKV, LILAMA giới thiệu do đã hoàn thành việc thoái vốn.

       Ông Đào Mạnh Kháng phát biểu tại Đại hội

Bà Sử Bùi Bảo Ngọc phát biểu tại Đại hội

 

Một nội dung quan trọng của Đại hội là phần thảo luận, Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến chất vấn, đóng góp tâm huyết của các cổ đông đối với VNI như: chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, công tác nhân sự, quản trị rủi ro, việc thoái vốn của các cổ đông sáng lập… Về cơ bản, các cổ đông đồng thuận với các báo cáo trình Đại hội; ghi nhận năm 2013 VNI có nhiều chuyển biến mới; hoan nghênh tinh thần thiết kiệm của HĐQT và ghi nhận thực tế chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm. Ông Trần Thanh Hiền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Mạnh Kháng - TV HĐQT, bà Sử Bùi Bảo Ngọc - TV HĐQT, ông Nguyễn Anh Đức- TGĐ đã giải pháp các ý kiến của cổ đông và cũng chia sẻ với các cổ đông về tình hình hiện tại cũng như dự kiến sắp tới. Kết thúc phần thảo luận, ông Trần Thanh Hiền thay mặt HĐQT cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông và sẽ nỗ lực hết mình để đưa VNI ngày càng phát triển.

Ông Trần Thanh Hiền cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của cổ đông

 

Với sự tin tưởng của các cổ đông mà những gì VNI đã đạt được năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 với mục tiêu an toàn, hiệu quả; các cổ đông đã biểu quyết thông qua 06 nội dung trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao trên 99%.

 

     Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao

 

Về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS là các nhân sự do TKV, LILAMA giới thiệu; Đại hội đã nhất trí thông qua. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt cho các nhân sự của TKV, LILAMA đã cảm ơn VNI đã tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ và sẽ tiếp tục hợp tác với VNI trong thời gian tới.

 

       Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ

 

ĐHĐCĐ thường niên VNI năm 2014 đã thành công tốt đẹp với niềm tin của các cổ đông; sự đồng thuận của HĐQT, BKS, BĐH là những yếu tố quyết định để VNI hoạt động đúng định hướng chiến lược, hoàn thành các mục tiêu và phát triển bền vững./.


   Nguồn: Ban TK- TH