Đại hội đồng cổ đông 2013

23-07-2013

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ tại đây:

Thông báo mời họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ 2013

Quy chế tổ chức đại hội

01-Báo cáo KQKD 2012 và KHKD 2013

02-Báo cáo hoạt động của HĐQT

03-Báo cáo hoạt động của BKS

04-Phương án phân phối lợi nhuận 2012

05-Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS

06-TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013

07-Phương án thực hiện lưu ký CK tập trung

08- Tờ trình dự thảo sửa đổi điều lệ

09-Dự thảo sửa đổi điều lệ

10-Thông báo đề cử - ứng cử

TT Thông qua KQKD, BCTC đã kiểm toán và KHKD 2013

TT Bầu thành viên HĐQT và BKS

Đơn đề cử - ứng cử thành viên HĐQT-BKS

Mẫu đơn đề cử - ứng cử thành viên HĐQT-BKS

Sơ yếu lí lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch

Thể lệ bầu cử

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012

Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 - Công ty CP Bảo hiểm Hàng không

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2013 - Công ty CP Bảo hiểm Hàng không