CÔNG VĂN SỐ 14506/BTC-QLBH NGÀY 29/12/2023 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

29-12-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 14506/BTC-QLBH ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính v/v chấp thuận về nguyên tắc cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không chuyển nhượng cổ phần cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty DB Insurance Co.,Ltd và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!