Công văn của UBCKNN về phát hành thành công 30 triệu cp

25-04-2017

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 24/4/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 2209/UBCK-QLCB về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cp ra công chúng của VNI, theo báo cáo số lượng cp chào bán thành công là 30 triệu cp.

Chi tiết công văn số 2209/UBCK-QLCB.

Trân trọng kính báo./.