CÔNG VĂN CỦA UBCKNN VỀ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 20 TRIỆU CỔ PHIẾU

25-12-2020

Kính gửi Quý Cổ đông

Ngày 25/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7569/UBCK-QLCB về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VNI, theo báo cáo số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 20 triệu cổ phiếu.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng kính báo./.