Công văn của Bộ Tài chính gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

28-05-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Sau khi có văn bản xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; ngày 24/5/2018 Bộ Tài chính đã có Công  văn số 6060/BTC-QLBH về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng kính báo./.