Công bố thông tin về việc thoái vốn của Cổ đông sáng lập Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

21-07-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 21/07/2015, VNI nhận được công văn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) số 1048/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015 về việc thông báo kết quả thoái vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại VNI và công văn số 1049/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015 về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

Xin trân trọng thông báo./ 

1. Công văn số 1048/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015

2. Công văn số 1049/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015