Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về việc thoái vốn của Cổ đông sáng lập Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

21-07-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 21/07/2015, VNI nhận được công văn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) số 1048/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015 về việc thông báo kết quả thoái vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại VNI và công văn số 1049/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015 về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

Xin trân trọng thông báo./ 

1. Công văn số 1048/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015

2. Công văn số 1049/TCTHK-TTVVNI ngày 17/07/2015