Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về việc thoái vốn của Cổ đông lớn Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

28-10-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 28/10/2015, VNI nhận được công văn của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn VNA) số 727/TB-CĐTCTHK ngày 26/10/2015 về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số 727/TB-CĐTCTHK ngày 26/10/2015