Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

16-04-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông công văn số 4756/BTC-QLBH ngày 16/04/2015 của Bộ Tài chính chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 VNI chậm nhất đến ngày 30/06/2015. 

Download file tại đây.