Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần HUM trở thành cổ đông lớn của VNI

25-08-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông. Ngày 24/08/2015, VNI nhận được công văn số 200/CV-HUM ngày 19/08/2015 về việc Công ty Cổ phần HUM trở thành cổ đông lớn của VNI. Theo đó: 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiến 0% vốn điều lệ VNI;  

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ VNI; 

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 20/08/2015.

 

Đính kèm: Công văn số 200/CV-HUM ngày 19/08/2015