Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long trở thành cổ đông lớn của VNI

18-11-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 18/11/2015 VNI nhận được công văn số 3010/CV-TL ngày 30/10/2015 về việc Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long trở thành cổ đông lớn của VNI. Theo đó: 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiến 0% vốn điều lệ VNI;  

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ VNI; 

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 30/10/2015.

 

Đính kèm: Công văn số 3010/CV-TL ngày 30/10/2015