Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long trở thành cổ đông lớn của VNI

18-11-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 18/11/2015 VNI nhận được công văn số 3010/CV-TL ngày 30/10/2015 về việc Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long trở thành cổ đông lớn của VNI. Theo đó: 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiến 0% vốn điều lệ VNI;  

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ VNI; 

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 30/10/2015.

 

Đính kèm: Công văn số 3010/CV-TL ngày 30/10/2015