Công bố thông tin về Quyết định điều chỉnh giảm số tiền thuế truy thu và tiền phạt thuế năm 2008, 2009, 2010, 2012

02-07-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về Quyết định  điều chỉnh giảm số tiền thuế truy thu và tiền phạt thuế năm 2008, 2009, 2010, 2012 đối với Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không; Mã số thuế: 0102737963, số tiền 899.015.696 đồng. Trong đó:

-         Điều chỉnh giảm thuế TNDN truy thu năm 2008, 2009, 2010, 2012, số tiền: 756.189.798 đồng (Trong đó: năm 2008: 64.398.200 đồng; năm 2009: 62.188.748 đồng, năm 2010: 345.706.850 đồng; năm 2012: 283.896.000 đồng).

-         Điều chỉnh giảm tiền phạt thuế, số tiền: 75.618.979 đồng.

-         Điều chỉnh giảm tiền nộp chậm thuế, số tiền: 67.206.919 đồng. 

Trân trọng thông báo! 

Tải file tại đây.