Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về đơn vị ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

25-08-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông! 

Ngày 24/08/2015, VNI nhận được Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015, có đầy đủ chữ ký của 2 bên, số 200/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ngày 04/08/2015.