Công bố thông tin về đơn vị ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

25-08-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông! 

Ngày 24/08/2015, VNI nhận được Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015, có đầy đủ chữ ký của 2 bên, số 200/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ngày 04/08/2015.