Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về đơn vị ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

09-09-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông! 

Ngày 18/08/2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 số 186/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.