Công bố thông tin bất thường về giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng công ty và cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

22-02-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố thông tin bất thường về giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng công ty và cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Chi tiết Công bố thông tin 

Trân trọng!