Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

21-04-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành; theo đó:

  - Số lượng cp trước khi thay đổi: 50.000.000

  - Thay đổi:                               30.000.00

  - Số lưựong cp sau khi thay đổi: 80.000.000 

Lý do: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ghi chú: Tại thời điểm công bố thông tin này, VNI đã nộp hồ sơ trình Bộ Tài chính chấp thuận để cấp 'Giấy phép điều chỉnh" tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Chi tiết công bố.

Trân trọng kính báo./.