Công bố Kế hoạch kinh doanh năm 2015

03-02-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: Ngày 30/01/2015, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau: 

Doanh thu: 403,58 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm: 350,17 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính: 53,41 tỷ đồng;

Trích dự phòng phí: trích tăng 7,6 tỷ đồng;

Chi bồi thường trách nhiệm: 61,2 tỷ đồng;

Chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 76,9 tỷ đồng;  

Chi phí quản lý: 36,2 tỷ đồng; 

Quỹ lương: 29,74 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 20,08 tỷ đồng.

 

Xin trân trọng thông báo.