Công bố báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

19-08-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 19/08/2015, VNI nhận được công văn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA):

- số 1284/TCTHK-TTVVNI ngày 18/08/2015 báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn; 

- số 1285/TCTHK-TTVVNI ngày 18/08/2015 báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. 

Theo đó, 

- Số lượng cổ phiếu VNA nắm giữ trước khi giao dịch: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ VNI;

- Số lượng cổ phiếu VNA đã giao dịch: 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu VNA nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếu 0% vốn điều lệ VNI; 

- Phương thức giao dịch: Thực hiện chuyển nhượng sau đấu giá; 

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/08/2015 đến hết ngày 20/08/2015. 

Xin trân trọng thông báo./ 

1. Công văn số 1284/TCTHK-TTVVNI ngày 18/08/2015

2. Công văn số 1285/TCTHK-TTVVNI ngày 18/08/2015