Công bố báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)

30-10-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 30/10/2015, VNI nhận được công văn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco):

- số 897 ngày 29/10/2015 báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn; 

- số 898 ngày 29/10/2015 báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn;. 

Theo đó, 

- Số lượng cổ phiếu Geleximco nắm giữ trước khi giao dịch: 5.610.000 (năm nghìn sáu trăm mười nghìn) cổ phiếu, chiếm 11.22% vốn điều lệ VNI;

- Số lượng cổ phiếu Geleximco đã giao dịch: 15.610.000 (năm nghìn sáu trăm mười nghìn) cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu Geleximco nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếu 0% vốn điều lệ VNI; 

- Lý do thay đổi sở hữu: Chuyển nhượng; 

- Ngày thay đổi sở hữu: 26/10/2015. 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số 897 và 898 ngày 29/10/2015