Công bố báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

04-11-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 04/11/2015, VNI nhận được công văn của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn VNA):

- số 750/BC-CĐTCTHK ngày 02/11/2015 báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn; 

- số 751/BC-CĐTCTHK ngày 02/11/2015 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan;. 

Theo đó, 

- Số lượng cổ phiếu Công đoàn VNA nắm giữ trước khi giao dịch: 9.000.000 (chín triệu) cổ phiếu, chiếm 18% vốn điều lệ VNI;

- Số lượng cổ phiếu Công đoàn VNA đã giao dịch: 8.207.357 (tám triệu hai trăm lẻ bảy nghìn ba trăm năm bảy) cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu Công đoàn VNA nắm giữ sau khi giao dịch: 792.643 (bảy trăm chín hai ngìn sáu trăm bốn ba) cổ phiếu, chiếm 1.59% vốn điều lệ VNI; 

- Phương thức giao dịch: Không thông qua sàn giao dịch; 

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/10/2015 đến ngày 03/11/2015. 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số 750/ BC-CĐTCTHK ngày 02/11/2015

Công văn số 751/BC-CĐTCTHK ngày 02/11/2015