BỘ TÀI CHÍNH CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, NQ HĐQT VỀ TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

07-08-2020

Kính gửi Quý cổ đông,

1. Ngày 07/8/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9493/BTC-QLBH chấp thuận về nguyên tắc việc VNI tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Chi tiết Công văn số 9493/BTC-QLBH

2. Ngày 29/7/2020, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 68/2020/NQ- HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chi tiết Nghị quyết số 68/2020/NQ- HĐQT

Trân trọng kính báo ./.