Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bộ Tài chính câp Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế

17-05-2019

Kính gửi; Quý Cổ đông

Ngày 16/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC26/KDBH về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.