Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc việc tăng vốn điều lệ, NQ HĐQT về triển khai phát hành cổ phiếu

02-11-2016

Kính gửi Quý Cổ đông

1.Ngày 02/11/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15617/BTC- QLBH chấp thuận về nguyên tắc việc VNI tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Chi tiết Công văn 15617/BTC-QLBH.

2. Ngày 02/11/2016, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 65/2016/NQ- HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ phát  hành thêm cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khóan Nhà nước.

Chi tiết Nghị quyết số 65/2016/NQ- HDQT.

Trân trọng kính báo./.