Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách phía Nam

19-09-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 14/9/2018, HĐQT đã ban hành Quyết định số 110/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Lâm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Nam.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng kính báo./.