Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch

20-05-2016

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 19/5/2016, HĐQT đã ban hành Quyết định ố 49/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch; thời hạn kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch.

Chi tiết Quyết định 49/QĐ- HĐQT.

Trân trọng kính báo./.