Bổ nhiệm 4 Phó TGĐ phụ trách kinh doanh

08-09-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Ngày 08/9/2016, HĐQT đã ban hành các quyết định:

- Quyết định số 95/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm ông Bùi Hữu Ánh giám đốc VNI Thăng Long kiêm giữ chức Phó TGĐ phụ trách kinh doanh.

- Quyết định số 96/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Tự giám đốc VNI Hà Nội kiêm giữ chức Phó TGĐ phụ trách kinh doanh.

- Quyết định số 97/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hồng giám đốc VNI Nam Hồng Hà kiêm giữ chức Phó TGĐ phụ trách kinh doanh.

- Quyết định số 98/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước giám đốc VNI Thăng Long kiêm giữ chức Phó TGĐ phụ trách kinh doanh.

Đính kèm các quyết định là:

- Bản cung cấp thông tin của ông Bùi Hữu Ánh (theo phụ lục số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC).

- Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Đức Tự  (theo phụ lục số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC).

- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Văn Hồng (theo phụ lục số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC).

- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Hữu Phước  (theo phụ lục số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC).