BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

26-04-2024

Kính gửi: Quý cổ đông

VNI công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết

Chi tiết các nội dung tại phiên họp đã được ĐHĐCĐ thông qua: