BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

30-06-2023

Kính gửi: Quý cổ đông

VNI công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết.

Chi tiết các nội dung tại phiên họp đã được ĐHĐCĐ thông qua: