Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bầu Trưởng Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023

10-06-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 30/5/2019, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Trưởng ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Nguyễn Hải Thịnh.

Chi tiết Biên bản.

Trân trọng kính báo./.