Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

13-06-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 12/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu 05 TV HĐQT ,04 TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng quản trị đã bầu bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguuyễn Thành Quang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Hải Thịnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết bầu nhân sự.

Trân trọng kính báo./.