Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

10-07-2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014. Download file tại đây.