Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2015

25-08-2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý 01-2015. Download file tại đây